VERANSTALTUNG: Tagung „Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination“ (Brno 23.-25.10.19)

V

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden herzlich zu einer zweisprachigen Tagung ein, die wir in Zusammenarbeit mit der Fachkommission Volkskunde des Herder-Forschungsrats in Brno/Brünn veranstalten. Es wird simultan gedolmetscht. Anmeldungen nehme ich gerne entgegen unter jana.noskova@iach.cz. 

Viele Grüße aus Brno, 
Jana Nosková
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci
Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i./Institut für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Fachkommission Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrats, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Moravské zemské muzeum/Mährisches Landesmuseum   
Tagungsort: Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác/Mährisches Landesmuseum – Dietrichsteinpalais
Brno/Brünn – 23.–25. 10. 2019

Mittwoch/středa, 23. 10. 2019
13:00–13:30                       Begrüßung/uvítání (Jana Nosková/Brno, Sarah Scholl-Schneider/Mainz)
Sektion 1          Tourismus und Nation(alismus)/Turismus a národ (nacionalismus)
13:30–14:10                       Eva Posch (Graz/Štýrský Hradec)
 Tourismus und nationale Identitätspolitik: Beobachtungen aus dem östlichen Europa/Turismus a národní politika identity: pozorování z východní Evropy
14:10–14:50               Andrij Kudrjatschenko – Viktoria Soloschenko (Kyiv/Kyjev)
                                      Sowjetische Städte als touristische Ziele – Neugier oder Nostalgie/Sovětská města jako turistické cíle – zvědavost nebo nostalgie
14:50–15:20                       Kaffeepause/přestávka na kávu
15:20–16:00                       Libor Svoboda (Prag/Praha)
Turismus jako bezpečnostní problém. Zahraniční návštěvy Československa od šedesátých let do roku 1989 pohledem stranického a bezpečnostního aparátu/Tourismus als Sicherheitsproblem. Ausländische Besuche der Tschechoslowakei zwischen 1960 und 1989 aus der Sicht des Partei- und Sicherheitsapparates
16:00–16:40                       Juliane Tiffert (Kiel)
Auslandsfahrten Nationalpolitischer Erziehungsanstalten nach Südosteuropa zum Zwecke ideologischer Schulung und Deutschtumspropaganda/Zahraniční cesty národněpolitických výchovných institucí do jihovýchodní Evropy za účelem ideologického školení a propagandy němectví
16:40–17.00                       kurze Pause/krátká přestávka
17:00–18:00                       Konrad Köstlin (Wien/Vídeň) – öffentlicher Abendvortrag/veřejná přednáška:
 Sprachinseln und Insel-Bilder/Jazykové ostrovy a obrazy ostrovů
18:00                                  Empfang/raut
 
Donnerstag/čtvrtek, 24. 10. 2019
Sektion 2          Nostalgie – Roots tourism/Nostalgie – cesty ke kořenům
9.00–9:40                            Michal Pavlásek (Brünn/Brno)
 „Český koutek“ v rumunském Banátu aneb „opravdové cesty proti proudu času“/Der „Böhmische Winkel“ im rumänischen Banat oder „richtige Fahrten gegen die Zeit“
9:40–10:20                          Miriama Bošeľová (Neutra/Nitra)
  Slováci z Rumunska v transnacionálnom momente – turizmus ako nástroj formovania a udržiavania etnickej identifikácie krajanského společenstva/Slowaken aus Rumänien transnational – Tourismus und die Formierung und Aufrechterhaltung ethnischer Identität
10:20–10:40                        Kaffeepause/přestávka na kávu
10:40–11:20                        Sandra Kreisslová – Jana Nosková (Prag/Praha – Brünn/Brno)
 „My“ a ti „Druzí“. Cesty německých vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých časopisech/„Wir“ und „die Anderen“. Heimatreisen der deutschen Vertriebenen in die Tschechoslowakei und deren Wahrnehmung der Einheimischen in Heimatperiodika
11:20–12:00                        Hannah Wadle (Posen/Poznaň)
 „Lieben ohne zu besitzen?“ Ethnographische Überlegungen zur Moralphilosophie touristischer Zugehörigkeit im post-ostpreußischen Geographien/„Mít rád bez vlastnění?“ Etnografické úvahy k morální filozofii turistické přináležitosti v post-východopruských geografiích
12:00–13:30                        Mittagspause/přestávka na oběd
 
Sektion 3          Neugier – Touristische Praktiken und Typen/ Zvědavost – typy a praktiky turismu
13:30–14:10                       Elisabeth Fendl (Freiburg)
 Die Karlsbad-Reise des Ferdinand Krackowizer im Jahre 1909. Anmerkungen zu einer Kulturgeschichte der bürgerlichen Badereise/Karlovarská cesta Ferdinanda Krackowizera v roce 1909. Poznámky ke kulturní historii měšťanské lázeňské cesty
14:10–14:50                       Olga Radchenko (Tscherkassy/Čerkasy)
 Debatten über den Zweiten Weltkrieg in der Ukraine und Erinnerungsorte als Ressource für den Dark Tourism/Diskuse o druhé světové válce na Ukrajině a místa paměti jako zdroj pro dark tourism
14:50–15:30                       Dana Bittnerová (Prag/Praha)
 Balkán po kolejích. Turismus železničních nadšenců/Balkan auf Gleisen. Eisenbahnfantourismus  
15:30–16:00                       Kaffeepause/přestávka na kávu
16:00–16:40                       Jan Pohunek (Prag/Praha)
Aktivní vojenské újezdy jako turistické destinace/ Truppenübungsplätze als touristische Destination
16:40–17:20                       Radmila Kaděrová (Ostrau/Ostrava)
Specifika nabídky zájezdů Cestovní kanceláře mládeže ke konci 80. let 20. století na základě srovnání nabídky cestovních katalogů/Spezifika des Angebots an Jugendreisen des tschechischen Reisebüros für Jugendliche Ende der 1980er-Jahre
17:20–18.00                       Jiří Woitsch – Karolína Pauknerová (Prag/Praha)
Česká republika – země naučných stezek/Die Tschechische Republik – Land der Lehrpfade
 
Freitag/pátek, 25. 10. 2019
Sektion 4          Notwendigkeit? – Turismus als Produkt/Nutnost – turismus jako produkt
9.00–9:40                          Heinke Kalinke (Oldenburg)
Arbeitseinsatz als Urlaubsreise? Touristische Aspekte in Einsatzberichten ‚reichsdeutscher‘ Studentinnen im Reichsgau Wartheland und im Gau Danzig-Westpreußen/Pracovní nasazení jako dovolená? Turistické aspekty ve zprávách z nasazení „říšských“ studentek v říšské župě Povartí a v župě Gdaňsk-Západní Prusy
9:40–10:20                        Kateřina Filla Věnečková (Prag/Praha)
Služební cesty do socialistické ciziny na příkladu prvního rektora VŠZ Vladimíra Kosila/Dienstreisen ins sozialistische Ausland –das Beispiel des ersten Rektors der Hochschule für Agrarwesen Vladimír Kosil
10:20–11:00                       Zdena Krišková (Banská Bystrica)
Kultúrne dedičstvo – ekonomický zdroj rozvoja turizmu, či odraz kultúrnej identity?/Kulturerbe – ökonomische Ressource für die Entwicklung des Tourismus oder Symbol kultureller Identität?
11:00–11:30                       Kaffeepause/přestávka na kávu
11:30–12:10              Martin Klement (Prag/Praha)
Hirschberg am See – Stadt-Image und Tourismus/Doksy – obraz města a turismus
12:10–12:50                      Petra Chovancová (Pressburg/Bratislava)
Skalica – spôsoby (seba)prezentácie města/Skalica – (Selbst-) Präsentationen einer Stadt
  
Konferenci finančně podpořily/Die Tagung wird finanziell unterstützt von: Johann Gottfried Herder-Forschungsrat, Schroubek Fonds Östliches Europa a/und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

_______________________________________________
Eine Nachricht der kulturwissenschaftlich-volkskundlichen [kv]-Mailingliste (naehere Informationen unter: www.d-g-v.de/dienste/kv-mailingliste).
Wenn Sie selbst einen Beitrag an die Liste schreiben moechten, schicken Sie einfach eine Mail an: kv@d-g-v.de – sie wird dann vom Listenmoderator (kv-moderation@d-g-v.de) weitergeleitet.
Sollten Sie keine Nachrichten mehr ueber die Liste erhalten wollen, tragen Sie sich bitte über die Seite mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/kv aus.

Von admin